**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** اشوب در دانشگاه مازندران - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

اشوب در دانشگاه مازندران

طی هفته گذشته(دیروز) در گیری ها در دانشگاه مازندران گسترش یافت  دیروز دانشجویان در سر دانشگاه تجمع عظیمی را سامان دهی کردند و با دست زدن و ایجاد اشوب در بیرون دانشگاه منطقه را نا امن کرده و  شیشه های یک دستگاه اتوبوس دانشگاه را شکسته و به تمامی طرفداران کاندیدا (بجز موسوی ) تعرض کرده و با مداخله بهنگام پلیس جو ارام گرفت  

تصاویر ای تجمع طی چند روز دیگر اماده می گردد