**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** مربی زندگی - کاوش
X
تبلیغات
زولا

کاوش

***جستجو های من***

مربی زندگی

تیم ھای ورزشی حرفھ ای بدون یک مربی باتجربھ چیستند؟ یک تیم ھاکی آماتور را بدون کسی برای راھنمایی کردن آنھا تصور کنید. مھم نیست کھ در چھ مرتبھ ای بازی میکنید، اگر می خواھید موفق شوید، نیاز بھ یک مربی دارید فکر میکنید زندگی با بازی فرق میکند؟

مربی زندگی چیست؟

مربی زندگی یک روانشناس نیست. او کسی است کھ با حمایت و تشویق شما با ارائھ ی راه ھای جدید برای رسیدن بھ ھدف ھا، بھ شما کمک میکند تا زندگی شخصی و حرفھ ای خود را توسعھ دھید. مربی زندگی یک ......

کمک تضمینی

یک مربی زندگی، مسلماً میزان بالایی تجربھ دارد و در زمینھ ی کاری خود بسیار تحصیل کرده است. این مربی ھمچنین گواھی مربی گری نیز باید داشتھ باشد. این گواھی تضمین می کند کھ مربی بھ کار خود وارد است و نشان میدھد کھ او چھ استانداردھایی دارد مربی حرفھ ای شما ....

مربی زندگی چھ میکند؟

مربی زندگی با شراکت با ارباب رجوع، وظیفھ دارند برای بھ دست آوردن نتایج مثبت، چھ در زندگی شغلی و چھ در زندگی خصوصی، بھ ارباب رجوع خود کمک کنند. آنھا بھ مردم کمک می کنند تا بھتر عمل کنند و کیفیت زندگی آنھا را بالا می برند در اکثر موارد، وقتی فرد در مرحلھ ی تغییر و انتقال است ونیاز بھ ....

مربی زندگی یک روانشناس نیست. او کسی است کھ با حمایت و تشویق شما با ارائھ ی راه ھای جدید برای رسیدن بھ ھدف ھا، بھ شما کمک میکند تا زندگی شخصی و حرفھ ای خود را توسعھ دھید. مربی زندگی یک سیستم پشتیبانی است کھ یک ھدف در ذھن دارد: بالا بردن کیفیت زندگی شما ایده ی مربی زندگی چیز تازه ای نیست. درست مثل یاد دادن اصول زندگی در گذشتھ ھا، ھمیشھ کسانی وجود دارند کھ قبل از شما پا در راھی می گذارند، و کسانی ھم وجود دارند کھ بعد از شما بھ آن راه پا می گذارند. این ھمان ایدئولوژی اصلی درمورد مربی زندگی است

کمک تضمینی

یک مربی زندگی، مسلماً میزان بالایی تجربھ دارد و در زمینھ ی کاری خود بسیار تحصیل کرده است. این مربی ھمچنین گواھی مربی گری نیز باید داشتھ باشد. این گواھی تضمین می کند کھ مربی بھ کار خود وارد است و نشان میدھد کھ او چھ استانداردھایی دارد مربی حرفھ ای شما چھ درجھ دارد باشد، دارای گواھینامھ باشد یا نباشد، قبل از اینکھ دستھ چکتان را برای پرداخت بھ او بیرون بیاورید، از صلاحیت و کفایت او مطمئن شوید

مربی زندگی چھ میکند؟

مربی زندگی با شراکت با ارباب رجوع، وظیفھ دارند برای بھ دست آوردن نتایج مثبت، چھ در زندگی شغلی و چھ در زندگی خصوصی، بھ ارباب رجوع خود کمک کنند. آنھا بھ مردم کمک می کنند تا بھتر عمل کنند و کیفیت زندگی آنھا را بالا می برند در اکثر موارد، وقتی فرد در مرحلھ ی تغییر و انتقال است ونیاز بھ حمایت و راھنمایی در موارد زیر دارد، بھ مربی زندگی احتیاج است

· ارزیابی دوباره ی اھداف زندگی و ایجاد نقشھ ھای عملی

· عدم توازن بین کار و زندگی

· مشکل داشتن در برخورد با موقعیت ھای استرس زا

· مشکل داشتن در گرفتن تصمیمات زندگی

· اولویت بندی پروژه ھا

· ارتقاء روابط

· موقعیت ھای اضطراری کھ خطرات و چالش ھای زیادی داشتھ باشد

· شناخت توانایی ھای اصلی و ارتقاء آنھا

· ساده کردن زندگی برای کم کردن استرس و بالا بردن بھره وری آن

· کمک در زمینھ ی تنظیم و مدیریت زمان

· فقدان کنترل بر روی زندگی

مربی ھای زندگی کھ آموزش دیده اند گوش دھند، ببینند، و رویکری متناسب با نیازھای ارباب رجوع برای اوتنظیم کنند، برای یافتن راه حل و استراتژی برای مشکلات ارباب رجوع نیز تلاش میکنند

دلیل موفقیت این روش

برخلاف راه ھای خود درمانی و کمک بھ خود، داشتن مربی زندگی نگاھی تازه بھ نیازھای اولیھ ی انسان است.مشارکت، حمایت، و کاردانی نکاتی است کھ گرفتن یک مربی زندگی را از سایر راه ھای درمانی متمایز می کند

مشارکت

دیوید بکھام در اوج بازی خود، ھنوز برای بالا بردن توانایی ھای خود تلاش می کند. برای این منظور او بھ مربی خود تکیھ میکند تا اطمینان یابد کھ او ھوز ھم قوه ی لازم را دارد. این مسئلھ برای مربی زندگی و ارباب رجوع او نیز صحت دارد.

حمایت

افراد زمانی می توانند بھترین تصمیمات را بگیرند کھ مورد حمایت دوستان، خانواده یا یک مربی زندگی باشند. با داشتن یک مربی زندگی افراد دل و جرات بیشتری پیدا کرده و ریسک ھا بیشتری می کنند و تغییرات لازم برای.یک زندگی بھتر را آسانتر اعمال میکنند.

کاردانی

معمولاً بھتر است مربی زندگی برای خود در نظر بگیرید کھ در زندگی خود موقعیت ھایی مشابھ زندگی شما داشتھ است و راه شما را رفتھ است. مربی زندگی می داند کھ چطور بھ کسب پول ارباب رجوعش کمک کند تا او بھ ھدف خود برسد. چھ بیشتر باشد و چھ در گرفتن تصمیمات زندگی .

زندگی درمقابل درمانگر مربی

مربی گری زندگی و درمان ھر دو بر پایھ ی حمایت، اعتماد و رازداری استوار است ھمچنین نیازمند داشتن مھارت ھای گوش دادن و رفتارھایی نا داوری درمقابل اباب رجوع است آ ری زندگی با آینده ی نزدیک در ارتباط است و نقشھ ھای کاربردی برای رسیدن بھ ھدف ھا تدبیر میکند شما نمی توانید بدون برطرف کردن مشکلات مربوط بھ گذشتھ، درصدد حل مشکلات آینده ی خود باشید. بنابراین قبل از گرفتن یک مربی زندگی، بھتر است ھمھ ی مشکلات مربوط بھ گذشتھ را رفع کنید درمانگرھا معمولاً برای دریافت روان فرد تلاش میکنند بھ جای اینکھ روی استراتژی تجربھ و اطلاعات ھستند کھ از آن برای کمک بھ ارباب رجوع برای رسیدن بھ ھدف ھایش استفاده می کنند تفاوت عمده ی مربی زندگی و درمانگر، رابطھ ی مربی با ارباب رجوع خود است. این ھمکاری بین آنھا تا جایی پیش می رود کھ از استانداردھای درمانگری نیز بالاتر میرود. جلسات ملاقات در اتاق ھای ملاقات مخصوص درمطب صورت نمی گیرد. مردم معمولا با تلفن، ایمیل، یا یک ملاقات کوتاه در کافی شاپ با مربی خود تماس می یابند.

شما ھم بھ مربی زندگی نیاز دارید؟

فقط خودتان می فھمید کھ آیا واقعاً بھ مربی زندگی نیاز دارید یا خیر. این سوالات می تواند بھ شما برای تصیمم گیری کمک می کند:

· آیا معمولاً درمورد کارھا و مسئولیت ھای روزانھ تان دست پاچھ می شوید؟

· آیا تصور می کنید کھ ناخودآگاھانھ زندگی می کنید؟

· آیا از فقدان اعتماد بھ نفس رنج می برید؟

· آیا فکر می کنید ھمھ برای زندگی خود برنامھ ای عالی دارند، جز شما؟

· آیا در زندگی خود با فقدان حمایت از دیگران روبھ رو ھستید؟

· آیا وارد مشکلات بسیاری ھستید و نیاز بھ کمک دارید؟

· آنھا برسید؟ آیا کارھای زیادی را باید انجام دھید و تصور نمی کنید بھ ھمھ جواب مثبت بھ ھرکدام از سوالھای بالا بر این معنی نیست کھ شما نیاز بھ یک درمانگر دارید، اما وجود یک مربی زندگی برای موقعیت شما بسیار مفید خواھد بود

آیا مربی زندگی مناسب شماست؟

قبل از اینکھ بھ سمت دفتر تلفن ھجوم ببرید و تقاضای کمک کنید، عقب بایستید و لحظھ ای با خود فکر کنید کھ از یک مربی زندگی چھ می خواھید. وقتی این مسئلھ را متوجھ شدید، مطمئن باشید کھ یک مربی زندگی می تواند برنامھ ھا و نقشھ ھایی برای شما تدبیر کند کھ بھ اھدافتان برسید ھمھ در برخی از موقعیت ھای زندگی بھ کسی نیاز دارند تا با او مشورت کنند و آنھا را برای عبور از این راه پر پیچ و خم زندگی راھنمایی کند. در دنیایی بتواند کھ پر از بدبختی و مصیبت است و آینده ھا کاملاً نامشخص ھستند، اگر بدانید کھ ھمیشھ کسی برای کمک بھ شما وجود دارداین فرد چھ یک دوست باشد و چھ یک مربی زندگی اطمینان قلب بسیار خوبی برای شماست