**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** 4 ھفته اول آشنایی دوران نامزدی - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

4 ھفته اول آشنایی دوران نامزدی

دیگر از این بدتر نمی شود. احساس مریضی می کنید، نمی توانید لب بھ غذا بزنید و نمی دانید کھ چھ احساسی

دارید و بھ چھ فکر می کنید. اما فکرتان خیلی مشغول است. یک لحظھ خوشحالید و یک لحظھ ناراحت، احساس

آشفتگی و بی ثباتی میکنید. چھ اتفاقی برایتان افتاده است؟ چھار ھفتھ ی اولی است کھ با شوھر آینده تان قرار

ملاقات گذاشتھ اید.

اولین چیزی کھ ممکن است قبل از یک قرار ملاقات اتفاق بیفتد، احساس آشفتگی و وحشت است. ممکن است تا بھ

حال برای یافتن مرد ایده آل خود با افراد زیادی قرار ملاقات داشتھ باشید، اما ھر بار این احساس رخ می دھد. بعد

از قرار، با اینکھ ھمھ چیز عالی و خوشایند بوده باز ممکن است دچار این احساس شوید، چون اینجاست کھ مجبور

می شوید در مورد این موقعیت

و فرد مزبور کمی فکر کنید. باید تصمیم بگیرید کھ آیا می خواھید با این فرد ادامھ

دھید یا اینکھ ھمھ ی وعده ھایی را کھ شب گذشتھ با طرف داشتھ اید را امروز صبح فراموش کرده اید و نمی

خواھید ادامھ دھید. این مسئلھ برای ھمھ ی ما اتفاق می افتد. ھمھ ی ما در چنین موقعیت ھایی احساس آشفتگی می کنیم.

برای بسیاری از افراد، روز ھای بعد از قرار روزھای فوق العاده ای ھستند. احساس جذابیت و علاقھ می کنید و

احساس می کنید کھ کسی ھست کھ دوستتان می دارد و برایش جذابیت دارید. اما ممکن است در قرار دوم بھ این

نتیجھ برسید کھ کاملاً در اشتباه بوده اید و احساستان درست نبوده است. پس از اتمام قرار ملاقات دوم، باز

احساس فوق العاده ای بھ شما دست می دھد چون این بار دیگر آزمایشی واقعی بوده است و یکدیگر را دقیق تر

مورد بررسی قرار داده اید. وفاداری ھا ،قوه ی تعقلتان و جنبھ ھای دیگر شخصیتیتان مورد آزمایش قرار می

گیرد. تا این مرحلھ شما نباید ھیچگونھ رابطھ ی فیزیکی با فرد داشتھ باشید.

بعد از قرار ملاقات دوم اگر واقعاً بھ این فرد علاقھ مند شده باشید، احساس اضطراب و نگرانی خواھید داشت--

نگرانی برای از دست دادن این فرد. یا ممکن است این نگرانی بھ خاطر این باشد کھ فکر می کنید برای علاقھ مند

شدن عجلھ کرده اید و دوست دارید کھ از این مسئلھ خلاص شوید. اینجاست کھ ممکن است یک آینده ی ایدآل،

دچار فاجعھ و مصیبت شود. دست از نگران بودن بردارید و بگذارید کھ زندگی مسیر ھمیشگی اش را طی کند.

خونسردیتان را حفظ کنید، ھیچ جای نگرانی نیست. و در ھیچ کار ھم عجلھ نکنید.

از طرف دیگر ممکن است ھنوز مطمئن نشده باشید کھ با این فرد صمیمیت برقرار کنید یا خیر، اما باز ھم نگران

نباشید. جذابیت روزھای اول آشنایی با یک فرد در ھمین است. در یک رابطھ ی طولانی مدت، این روزھا دیگر

تکرار نمی شوند، پس سعی کنید کھ تا می توانید از این جو لذت ببرید. لزومی ندارد کھ یک رابطھ ی جدیدی حتماً

بھ ازدواج ختم شود. دیگر چنین طرز فکری نداشتھ باشید و از قرارھایتان نھایت لذت را ببرید.

تردیدھای زیادی در روزھای اول آشنایی وجود دارد، مثل اولین برخورد، اینکھ سر قرار بروید یا نھ، اینکھ تلفن

کنید یا نھ، چھ می شود اگر او سر موقع بھ شما تلفن نکند و...ھمینطور جلو می رود و ھر روز تردیدھا و دوراھی

ھای جدیدی برایتان پیش می آید مثل اینکھ، او را برای صرف قھوه دعوت کنید یا نھ، اینکھ با او بھ سینما بروید یا

نھ، اگر احساستان نسبت بھ او بیشتر شد چھ کنید و....باز ھم چیزی کھ بھ شما کمک میکند تغییر طرز فکرتان

است، باید بگذارید زندگی روال عادی خود را طی کند، نباید نگرانی در مورد چیزی بھ خودتان راه دھید. شما

زندگی ھمیشگیتان را داشتھ باشید، سر موقع ھمیشگی بھ باشگاه بروید، کارھایتان را انجام دھید و نگذارید کھ

زندگیتان از مسیرش منحرف شود.

وقتی دیر بھ دیر قرار ملاقات داشتھ باشید، آن انرژی لازم برای پیشبرد یک رابطھ وجود نخواھد داشت. باید از

ھمھ فرصت ھایتان استفاده کنید و با فرد مورد نظر بگذرانید. اگر فردی را واقعاً دوست داشتھ باشید، طبیعتاً می

خواھید ھمیشھ با او باشید تا بتوانید او را بیشتر بشناسید و عاشقش شوید. برای این منظور باید قرار ملاقات ھایتان

را بیشتر کنید تا صمیمیت بین شما بیشتر شود و گرنھ فقط وقتتان را تلف کرده اید

اولین چھار ھفتھ زمان مھمی است چون در این دوران است کھ ھمدیگر را خواھید شناخت. اگر بتوانید این دوران

را بھ خوبی پشت سر بگذارید، حتماً خواھید توانست رابطھ ی محکمی ایجاد کنید. بھ عقیده ی من بھتر است از ھر

گونھ رابطھ ی جنسی در این دوران و تا قبل از ازدواج خودداری کنید. این دوران فقط دوران آشنایی است و اینکھ

ببینید از ھر لحاظ با ھم سازگاری دارید یا خیر. دوران پر خاطره ای خواھد بود، پس سعی کنید بھترین استفاده را

ازاین دوران ببرید.

ممکن است احساس بی ثباتی و آشفتگی کنید، اما ھمھ ی ما وقتی بھ گذشتھ نگاه می کنیم تا ببینیم عاشق شدنمان چھ

روندی داشتھ است، یاد چھار ھفتھ ی اول آشنایی می افتیم. سعی کنید این چھار ھفتھ را بھ قشنگ ترین حالت ممکن بگذرانید