**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** ازدواج و حفظ ھویت - کاوش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کاوش

***جستجو های من***

ازدواج و حفظ ھویت

اجازه بدھید کمی در مورد جزئیات روز عروسی و فضای آن کھ بسیاری خانم ھا را تحت تاثیر قرار می دھد صحبت کنیم. چطور می توانید یاد بگیرید کھ با مردی که  دوست دارید زندگی کنید بدون اینکه خودتان را از دست بدھید.

این مسئله دو جنبه دارد. بعضی خانم ھا، به خصوص آنھایی که شاغل ھستند و کمی دیر ازدواج کرده اند، ارزش فردی خود را درک کرده و میدانند که کیستند. ھویت آنھا برایشان مشخص است.

به اندازه کافی وقت داشته اند.....

کھ در مورد توانایی ھا، ضعف ھا و نقششان در جامعه بررسی کنند. ازدواج برای این خانم ھا، ممکن است فقط قسمتی از زندگیشان باشد. زندگی کردن با فردی دیگر ممکن است کمی برایشان سخت باشد. عشق به ھمسر مسئلھ ای است کھ باید در مورد آن آموزش ببینند.

برای سایر خانم ھا این مسئله حداقل در ظاھر متفاوت است. ھمسر (یا مادر) شدن برای آنھا رویایی است کھ از زمان کودکی در ذھن می پرورانده اند. بھ خانم ھا ھمیشه آموزش داده می شود که باید خود را در راه عشقمان قربانی کنیم و سایرین را ھمیشه مقدم بر خود بدانیم.

خطری که در این طرز تفکر پنھان است این است که ممکن است آن زن با این کار خود را به دست فراموشی بسپارد. خود را تسلیم رویاھایش کرده تا بتواند تمایلات ھمسرش را کاملاً برآورده کند. او با این کار قسمتی از خود را از دست می دھد و بعدھا خواھد فھمید که چه چیز ارزشمندی را از دست داده است. کاری که باید انجام دھد این است که ھیچگاه تمام خود را وارد ازدواج نکند.

چگونه خانم ھا می توانند از این دو خطر دوری کنند؟ کلید اصلی این است که گفته ھای خداوند را در مورد ھویت و شخصیت زن قبول کنیم. خداوند می فرماید که ھویت و شخصیت زنان نه در کار و نه در ازدواجشان است زیرا ھر دو آنھا مسئله ای ظاھری ھستند و ممکن است تغییر کنند. مردم ھر روز شغلشان را عوض می کنند و حتی یک ازدواج ھم ممکن است با مرگ، بیماری یا حوادث غم انگیز دیگر از بین برود. اگر می خواھید فقط دو فرد مختلف نباشید که زیر یک سقف با ھم زندگی می کنند و فقط از نظر فیزیکی در مکانی مشابه نباشید بدون اینکه واقعاً زندگی خودتان را با ھم قسمت کنید، نیاز به ھویتی دارید که سطحی و ظاھری نباشد.

شما قلباً زنی ھستید که خداوند دوست می دارد. او به شما منزلت داده است. برایتان ھدفی دارد و قسمتی از این ھدف در نقش شما به عنوان ھمسر و مادر خلاصه می شود. قسمت دیگری از آن ممکن است در نقش اجتماعی شما به عنوان یک پرستار، معلم، مدیر یا سایر شغل ھا باشد. اما به یاد داشته باشید که ھمه اینھا بخشی از زندگی شماست نه ھمه آن. اگر نمی خواھید خود را از دست بدھید، باید بفھمید که چه کسی ھستید و به چه کسی تعلق دارید.

کلمات خداوند به زنان را بخوانید و از او بخواھید که میزان عشقش را به شما نشان دھد. از او بخواھید که بگوید شما را چطور می بیند. او می تواند بیشترین کمک را به شما بکند تا بتوانید آرزوھا، امیال و رویاھایتان را با ھمسرتان شریک شوید. او بھترین را برای ھر دوی شما می خواھد!