**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** مرد ها جذابیت خود را ثابت کنید - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

مرد ها جذابیت خود را ثابت کنید

یک مرد چگونه می تواند در زمان ملاقات خانم ھا "جذابیت" خود را به آنھا ثابت کند؟

متاسفانه بسیاری از آقایون از تصمیم گیری وحشت دارند، چرا که تصور می کنند شاید تصمیمات آنھا موافق نظر خانم ھا واقع نشود و موجبات ناراحتی آنھا را فراھم آورد.

در طول زمان ممکن است ھمه ما دچار چنین اشتباھاتی شویم و سوال "من نمی دونم.... تو می خواھی چه کاری انجام دھی؟" را که خانم ھا از آن به شدت متنفر ھستند، بر زبان می آوریم.

اما ھمانطور که مردھا ھنگام رقصیدن با حرکات قدرتمند اما در عین حال ملایم خود ھمه چیز را کنترل می کنند، در عشق ورزی نیز باید یک چنین کاری را انجام دھند. اگر می خواھید او را برای صرف غذا به یک رستوران ببرید، ابتدا از مزایای رستوران برای او صحبت کنید، اگر او مخالفت کرد، لازم نیست از او سوال کنید "تو کجا رو دوست داری؟" بلکه خیلی سریع می توانید پیشنھاد مکان دیگری را به او بدھید.

قاطعیت شما که نشاند ھنده "مردانگی" شماست مشخص می کند که آیا مجذوب شما خواھد شد یا خیر. بنابراین در حالی که او را با ملایمت به سمت خواست ھای خودتان ھدایت می کنید،

خیلی زیرکانه ھر چیزی که خواست به او بدھید. او از شما به خاطر این کار ممنون و متشکر ھم خواھد شد.

یک مرد چگونه می تواند در زمان ملاقات خانم ھا "جذابیت" خود را به آنھا ثابت

کند؟

یکی از بزرگترین تفاوت ھایی که میان مردھایی که در روابط خود با خانم ھا موفق ھستند و سایر افراد، این است که آنھا ھمیشه آماده "ترک رابطه" ھستند.

اگر یک خانم متوجه شود که .....

نظر شما را به خود جلب کرده و شما ھمیشه در کنار او باقی می مانید، ھیچ کاری برای جلب نظر شما به خود انجام نمیدھد و از این گذشته به راحتی کنترل تمام امور را نیز به دست می گیرد.

"انتقال قدرت" از ھمان آغاز اولین ملاقات معنا پیدا می کند.

یک خانم به راحتی می تواند از ھمان ابتدای امر تشخیص دھد که آیا شما به او "اھمیت" می دھید و یا خیر.

اگر احساس کند که شما تنھا به او "چشم دارید"، دیگر ھیچ تلاشی برای جلب توجه شما انجام نمی دھد، زیرا می داند که شما در حال حاضر تصمیم خود را در مورد او گرفته اید.

از سوی دیگر اگر تصور کند که تنھا برای سرگرمی با او قرار ملاقات گذاشته اید و اثری از علاقه حقیقی به چشم نمی خورد، او تمام تلاش خود را می کند تا بتواند نظر شما را نسبت به خود جلب کند و در شما تاثیر بگذارد.

شاید شما تعجب کنید اما این مطلب حقیقت دارد. بنابراین رمز موفقیت شما در این مرحله اجتناب از "کم آوردن" در مقابل خانم ھاست، و شما باید به ھر قیمتی که شده این کار را انجام دھید.

ھمیشه به خاطر داشته باشید که یک خانم جذاب دیگر در گوشه ای به انتظار شما نشسته است. تصمیم خود را در مورد رابطه فعلیتان بگیرید، آیا می خواھید ادامه دھید و یا قصد ترک آنرا دارید؟

زمانیکه حس انتخاب کردن وجود شما را فرا بگیرید و به خود حق انتخاب دھید، او به سمت شما کشیده می شود و می توانید او را با خود به ھر کجا که می خواھید ببرید. اگر این شیوه را در پیش بگیرید تمام خانم ھا برای جلب توجه شما تلاش خواھند کرد.