**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** فلترینگ - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

فلترینگ

از دست ایران با اون ؛ فیلترینگ؛ شون هرچی سایت بود رو فیلتر کردن به هوای اینکه کلمه مبارک سکس دارن هرچی پورتال بوده فیلتر کردن اینا کین خرخره ملت و گرفتن ول نمی کنن یکی نیست بگه مرتیکه برو خیابون ها رو جمع کن نه اینکه یه آدم تو سایتش بگه سکس بده حتما فیلتره میگی نه ببین دیگه http://www.mardoman.com  برین معلوم میشه