**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** من - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

من

به کجای سرزمین خالی ام می نگرم

به صدای صبح امید می نگرم

صدایم از دهانم رخت بسته است

نبوغم در علومم سخت رفته است