**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** کلیات تعبیر خواب - کاوش
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

کاوش

***جستجو های من***

کلیات تعبیر خواب

دانیال پیغمبر و ابن سیرین

آب بدان که زندگانى همه چیز به آب است قوله تعالى و من الماء کل شیئى حى ابن سیرین گوید اگر بیند که بر فراز آب همىرفت چون آب دریا و رودخانه و آنچه بدین نماید دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وى و اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود و اگر بیند که آب شور همىخورد تاویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همىخورد دلیل کند که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را بگیرد و بعضى گویند که به قدر آنکه از آب دریا خورده بود وى را بزرگى و مال و نعمت حاصل شود چون آب روشن و صافى بود اما اگر تیره بود آنچه بدو رسد با رنج و سختى و بیم و ترس بود کرمانى گوید که اگر بیند که آب گرم همىخورد دلیل بود که بیمارى و رنج کشد اگر بیند که بر وى آب گرم همىریختند، چنانکه او را خبر نباشد دلیل کند که بیمار شود یا غمى سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود و اگر ...