**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** گناه - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

گناه

واقعا گناه نکردن خیلی سخته من که نتو نستم بیشتر از 7 روز پاک بمونم
نه اینکه دختر رو .......... نه
نگاه پاک داشتن چشم چرونی نکردن و .......
من که اخه هر چی تو خیابون راه میری می بینی
دختر های جور واجور با اون تیپ گذائی و مانتو های چاک دار خواسته و
نا خواسته چشم ادم رو می دزده باز هم گناه
شما ئی که دخترین و یا پسر چی می گین