**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** نکات مهم در مورد مسواک - کاوش
X
تبلیغات
زولا

کاوش

***جستجو های من***

نکات مهم در مورد مسواک

هداشت دهان و دندان
نویسنده: مهران

نکات مهم در مورد مسواک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هرگز از مسواک مشترک استفاده نکنید.
2- پس از مسواک کردن مسـواک را کـاملا شـسته و بـگذارید خـشک شود. سـپس آن را بصورت عمودی نگهداری کنید.
3- سر مسواک را داخل هیـچ پوشـشی قرار ندهید چـون محیـط مـرطوب داخـل محفظه در بسته موجب رشد بیشتر باکتریها میگردد.
4- مسـواک را هر 3 الی 4 مـاه یـکبـار تـعوض کنید. همچنین اگر
مشاهده کردید که موهای مسواک فرسوده و از هم باز شده اند
نیز اقدام به تعویض آن کنید.
5- مدت مسواک زدن حداقل باید 2 الی 3 دقیقه بطول بیانجامد.

6- تنها از خمیر دندان به اندازه یک نخود استفاده کنید نه بیشتر.

نحوه صحیح نخ کشیدن دندانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه مســواک زدن تنها بسنده نکنید زیرا که تنها با استفاده از نخ دندان پلاک هـای مـیـان دندانها و خط لثه شما کاملا برطرف میگردند:

1- نیم متر نخ دندان را دور انگشت اشاره بپیچید.

2- نـخ دنـدان را محکم و کشیده بین انگشت اشاره و شست هر
دو دسـت بـگیرید بـطوری کـه میان انگشتان دو دست 2.5 الـی 5
سانتیمتر فاصله باشد.

3- از انـگشـت اشاره برای هدایـت نخ دنـدان مـیـان نـقـاط تـمـاس
دندانهای پـایـین و از انـگشت شســت برای هدایت نخ دندان برای
دندانهای بالا خود استفاده کنید.
4- بـه مـلایمت نخ دندان را میان دندانها به حرک زیـگ زاگ حـرکت
دهید.


5- زمانی که به خط لثه رسیدید نخ را انحنا داده و مابین دندان
و لثه را تمیز کنید.

6- تنها از حرکت لغزشی و آرام و بالا به پایین استفاده کنـیـد. اگـر نـخ دنـدان کشیدن با دستان برایتان دشوار است، می توانید از نگهدارنده های نخ دندان استفاده کنید.
7- ممکن است چند روز آغازین نخ کشیدن دندانها منـجر بـه خـونریـزی لثه ها گردند اما مایوس نشوید زیرا معمولا پس از چند روز خونریزی قطع خواهد شد.

نکات مهم در باره بهداشت دهان و دندان، سفید کننده ها و تبخال...